14. Ihmisen ulottuvuudet


Etälukio PS1: Ihmisen monta ulottuvuutta

Ympäristö ja ihminen > ilmasto, kulttuuri, kieli, sosiaaliset verkostot...

Tähän tuli uusi idea...

Biologinen psykologia > tutkii ruumiillisen puolen yhteyksiä ihmismieleen; mitataan monipuolisesti keskushermoston toimintaa; aistien ja hermovekkojen toiminta; voidaan todentaa erilaisia poikkeamia aiempaa paremmin; täydentää muuta psykologista tutkimusta

Evoluutiopsykologia korostaa ihmisen biologista puolta, ja kehitystä evoluution kuluessa > mietitään ihmisen toiminnan motiiveja lajin säilymisen kannalta

Behaviorismi 1900-luvun alun suuntaus > ehdollistuminen (ärsyke-reaktio) + vahvistaminen > käyttäytymisen säätely ja ennustaminen; huomio suunnataan ulkoiseen käyttäytymiseen (siitä suuntauksen nimi); nähdään ihminen ympäristönsä tuotoksena, ihmiskuva passiivinen

Humanistinen psykologia korosti ihmisyyttä ja hyvää ihmisessä > korostaa ihmisen omaa aktiivisuutta, ainutlaatuisuutta ja tietoisten pyrkimysten merkitystä

Psykoanalyyttinen/psykodynaaminen lähestyminen korostaa ihmismielen ja ympäristön välistä jännitteistä suhdetta; ihmismielessä on kerroksia (tiedostamaton, esitietoinen, tietoinen); Freudin mukaan psyyken rakenteet iv, superego, ego > rirstiriidat ja jännitteet - toisaalta elämänvietti (lipido); mielihyväpyrkimys

Kognitiivinen psykologia kiinnittää huomiota ihmiseen tiedonkäsittelijänä; ihminen nähdään aktiivisena ja tavoitteellisena toimijana; sisäiset mallit ovat keskeisiä ajattelun ja toiminnan muotoja