15. Psykologian kurssikoe, ainereaali, lukio-opinnot ja jatko-opinnot


Etälukio PS1: Käsitteet hallussa? Pikaisia kertaustehtäviä
Vaikka välikokeen alue ei enää olekaan loppukokeessa, kannattaa asiat silti hallita.

Kurssikokeessa kirjoitetaan esseevastaus. Samanlaisia kirjoitetaan myös yo-kokeen ainereaalissa.
Millainen on hyvä psykologian yo-vastaus?

Opettajien havaintojen mukaan yleisiä reaalivastausten ongelmia ovat


vastaus ei ole asiatekstiä > reaaliessee kirjoitetaan asiallisesti: ei siis huumoria, ei puhekieltä, ei luetteloita, ei itse keksittyjä teorioita
vastaus ei kohdistu kysyttyyn > lue tarkoin, mitä kysytään, suunnittele vastaus ja käytä vastauksessasi samoja sanoja kuin kysymyksessä
vastaus ei ole looginen > suunnittele vastaus etukäteen, muutoin siitä tulee hajanainen ja usein seurauksena on myös turha jaarittelu ja rönsyily
vastauksesta ei ilmene, että vastaaja ymmärtää kysymyksessä olevan ilmiön > määrittele käsitteet ja selosta ne omin sanoin eli pelkkä kysymyksessä esitettyjen vierassanojen käyttäminen ei vielä riitä, lukijan on varmistuttava, että ymmärrät ilmiön; kirjoita kuin akateemiselle lapselle, ei kaikkitietävälle opettajalle
vastauksessa on asiatietoja mutta se jää liian tiiviiksi > yleensä odotetaan, että ilmiötä kuvataan monipuolisesti; psykologiassa on hyvä tarkastella ilmiöitä esimerkiksi psykologiselta, biologiselta ja sosiokulttuuriselta kannalta ja eri psykologian suuntausten näkökulmasta; tuo esille syy-seuraussuhteita, selitä ja kuvaile
vastataan vain osittain kysymykseen > lue huolella, mitä kysymyksessä pyydetään tekemään; jos pyydetään kuvailemaan ja vertaamaan, ei pelkkä kuvailu riitä; kysymyksen jokainen sana on tärkeä avain siihen, miten vastaus rakennetaan
kysymykseen liittyvää aineistoa ei ole käytetty > aina, jos kysymykseen liittyy aineistoa, vastaus rakennetaan siihen nojautuen ja aineistoon tulee viitata analysoivaan tyyliin (kuten äidinkielessä)
itsestäänselvyydet > vastaaja jättää kertomatta sellaisia asioita, joita hän pitää itsestäänselvyyksinä, mutta jotka ovat oleellinen osa ilmiön kuvailua
virheet > jos olet yksityiskohdista epävarma, jätä ne mainitsematta; suunnittelu tukee myös muistin toimintaa
epäselvä vastaus > vastausta on pystyttävä lukemaan, pölkkykirjaimilla ei saa kirjoittaa; vastauksessa käytetään kappalejakoa mutta ei väliotsikoita; kysymystä ei tarvitse kirjoittaa vaan kysymyksen numero (ja kirjain) riittää